บุคลากร : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Opening_sru

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department of  Information Technology)

 

นายไตรเพชร พลดี (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : triphet.pon@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : petcharat.kim@sru.ac.th

 

 

 

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี