บุคลากร : ผู้บริหาร

Opening_sru

บุคลากร : ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5109
e-mail : parinya@sru.ac.th

 

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง
นางนันทนา เดชเกิด
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5808
e-mail : nanthana.det@sru.ac.th

 

 


 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี