ห้องนวนิยาย/ เรื่องสั้น

บริการหนังสือนิยาย/เรื่องสั้น ห้องสมุดได้แยกหนังสือประเภทนี้ออกมาให้บริการภายในห้องหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น เพื่อการค้นหาที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนวนิยาย/ เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ เนื้อหาสมมติ หรือกึ่งสมมติ

สัญลักษณ์หมวดหมู่ :         น.

สถานที่                    :         ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ บริเวณชั้น 2 โซน A2

สอบถามเพิ่มเติม :         หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี