บริการยืม

Cir-sru

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำได้ 2 วิธี

1. ยืมด้วยตนเองโดยสมาชิกต้องนำบัตรประจำตัวของตนเองแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ไม่อนุญาตให้นำบัตรผู้อื่นมายืม)

2. สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากระบบสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด (OPAC) ได้ที่ ระบบ OPAC

 และส่งแบบฟอร์มขอยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์และนัดหมายรับตัวเล่ม ได้ที่ ระบบยืมหนังสือออนไลน

ผู้มีสิทธิยืม

  1. นักศึกษา
  2. อาจารย์
  3. บุคลากร
  4. อดีตข้าราช/พนักงาน
  5. อาจารย์พิเศษ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม

  1. หนังสือทั่วไป
  2. รายงานการวิจัย/  วิทยานิพนธ์
  3. วารสาร/นิตยสาร ฉบับล่วงเวลา
  4. ซีดีคู่หนังสือ

สิทธิการยืม

ประเภทสมาชิกหนังสือทั่วไปวิจัย/วิทยานิพนธ์วารสาร/นิตยสาร ฉบับล่วงเวลา  ซีดีคู่หนังสือ
นักศึกษาภาคปกติ7 เล่ม/10 วัน7 เล่ม / 7 วัน  
นักศึกษาภาค กศ.บท.7 เล่ม / 14 วัน7 เล่ม / 7 วัน  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา10 เล่ม / 14 วัน10 เล่ม / 7 วัน  
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต15 เล่ม / 14 วัน15 เล่ม / 7 วัน  
อาจารย์20 เล่ม / 120 วัน20 เล่ม / 7 วัน  
เจ้าหน้าที่10 เล่ม / 30 วัน10 เล่ม / 7 วัน  
อดีตอาจารย์/พนักงานเกษียณอายุราชการ    

สอบถามเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0818917337 หรือ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี