บุคลากร : ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Opening_sru

บุคลากร : ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Department of Periodicals and Newspaper)

นางกฤติยา รักสวัสดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5811
e-mail : krittiya.rak@sru.ac.th

 

 


 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี