บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขา

faq_sru

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขา

บริการช่วยรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรประเภทหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ที่หอสมุดกลางจัดให้บริการสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือเพื่องานวิจัยตามคำขอของผู้รับบริการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมหอสมุดกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้รับสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่ผู้รับบริการจะเข้าถึงต่อไป

การใช้บริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการติดต่อ-สอบถาม ชั้น 1 ผ่าน E-mail หรือผ่านทางโทรศัพท์

2. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดความต้องการ

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ จุดบริการติดต่อ – สอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี