บริการมุมเดโช สวนานนท์

 

Decho-sru

บริการมุมเดโช สวนานนท์ (Decho-Sawananon-Corner)

บริการหนังสือมุมเดโช สวนานนท์ คือมุมหนังสือที่รวบรวมหนังสือทั้งหมดของ คุณเดโช สวนานนท์ ที่ได้อภินันทนาการให้แก่ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทั้งด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย ประวัติศาสตร์และการบริหารจัดการ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการยืมอ่านได้ รวมถึงวารสารหลากหลายชื่อเรื่องอีกด้วย

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1  โซน A1

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี