บริการยืม-คืน

Cir-sru

1. บริการยืม – คืน /สมัครสมาชิก

งานบริการยืม – คืน  หมายถึง บริการผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนังสือไปอ่านภายนอกหอสมุดกลาง และนำมาส่งคืนตามวันที่กำหนดไว้ในระเบียบของหอสมุดกลาง

การใช้บริการ

1.1  การยืม

  • สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง

  • ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกหอสมุดกลางเท่านั้น (บุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้ยืม)

สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง

1.นักศึกษาภาคปกติ

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

7 เล่ม / 10 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

2.นักศึกษาภาคกศ.บท.

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

7 เล่ม / 14 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

10 เล่ม / 14 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

4.นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

15 เล่ม / 14 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

5.อาจารย์

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

20 เล่ม / 120 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

6.เจ้าหน้าที่

ประเภทหนังสือ

จำนวนการยืม

หนังสือทั่วไป

10 เล่ม / 30 วัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่จำกัด / 5 วัน

วิดีทัศน์

7 แผ่น / 7 วัน

หมายเหตุ

การยืมสื่อโสตทัศน์ เช่น CD DVD เป็นต้น จะยืมได้เฉพาะซีดีคู่หนังสือเท่านั้น

แต่สำหรับสื่อโสตทัศน์ประเภทอื่นให้ใช้บริการภายในหอสมุดเท่านั้น

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี