บริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่

             บริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่ของหอสมุดกลาง แยกตามประเภทและจัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถรับทราบรายชื่อหนังสือใหม่ของหอสมุดกลาง และขอใช้บริการได้ทันท่วงที โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยเลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสถานที่จัดเก็บหนังสือ ดังภาพ

 

รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

              หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการแนะนำหนังสือใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกระบวนการจัดหาสือใหม่ตามที่ต้องการ และสอดคล้องสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถเข้าดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ คลิก

 

สถานที่ให้บริการ

         ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ติดต่อสอบถาม

        คุณประทุมพร วีระสุข

        งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

        เบอร์โทรศัพท์  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

        อีเมลล์ pratoomporn.wee@sru.ac.th

        e-doc  หอสมุดกลาง

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี