บริการมุมคุณธรรม

Kunnatum-sru

บริการมุมคุณธรรม (Moral Corner)

มุมคุณธรรมเป็นบริการที่หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เพื่อนำสื่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่จากศูนย์คุณธรรม เช่น หนังสือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ซีดี วีซีดี ฯลฯ เผยแพร่ออกไปสู่ผู้ใช้บริการหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น

การใช้บริการ

1. สามารถค้นหาหนังสือ มุมคุณธรรม ผ่านระบบ OPAC ของห้องสมุด และใช้บริการอ่านหนังสือได้ที่มุมคุณธรรม หอสมุดกลาง  ชั้น 2 โซน  A2

2. สามารถยืม ซีดี/วีซีดี โดยดูรายชื่อได้ที่ มุมคุณธรรม ชั้น 2  โซน A2

3. สามารถยืมหนังสือจากมุมคุณธรรม ได้ที่เคาเตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 2  โซน A2

4. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการชมสื่อ ซีดี/วีซีดี จากมุมคุณธรรม

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี