บริการห้องหนังสืออ้างอิง

Ref-sru

บริการห้องหนังสืออ้างอิง (Reference Room )

หนังสืออ้างอิง (Reference Books) คือหนังสือที่ใช้เรื่องราวและข้อเท็จจริง เพื่อใช้ค้นคว้าอ่านประกอบ หรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงตอนใดตอนหนึ่งในเล่มเท่านั้น ไม่ใช้หนังสือที่ต้องอ่านทั้งเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือธรรมดาและไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือให้บริการหลายประเภท ดังนี้

ลำดับ ประเภท ใช้สำหรับค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ
1 พจนานุกรม(Dictionaries) ความหมาย  คำแปล ตัวสะกด การใช้คำที่ถูกต้อง
สารานุกรม(Encyclopedias) เนื้อเรื่อง  คำบางคำที่ต้องการทราบ ประวัติความเป็นมา  ประเทศต่าง ๆ บุคคลสำคัญ  สถานที่ทางประวัติศาสตร์
3 หนังสือรายปี(Yearbooks) ข้อมูล  เหตุการณ์  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ของแต่ละประเทศ  และสรุปสถิติต่าง ๆ ที่จะนำไปอ้างอิงประกอบการค้นคว้าวิจัย  ความรู้รอบตัว
4 หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์(Geographical Sources)
4.1  หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 
4.2  หนังสือนำเที่ยว
4.3  แผนที่  และหนังสือแผนที่
ข้อมูลด้านชื่อ  สถานที่  ตำแหน่งที่ตั้ง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา ของสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์  เช่น  ทวีป  ประเทศ  เมือง  แม่น้ำ  ภูเขา  แหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ
5 อักขรานุกรมวประวัติ (Biographical Dictionaries) ประวัติบุคคล  สถานที่อยู่  ผลงานดีเด่น
บรรณานุกรม(Bibliographies) ชื่อเรื่อง  บทความ  จากหนังสือที่ต้องการมาค้นคว้าอ้างอิง  และศึกษารายละเอียดว่า  ใครเป็นผู้แต่ง  ชื่อเรื่องอะไร  พิมพ์ที่ไหน  
สำนักพิมพ์อะไร  พิมพ์ พ.ศ.ใด  หนังสือเล่มนั้นมีกี่หน้า
หนังสือดัชนี  
7.1  ดัชนีวารสาร
บทความ  จากวารสาร  หนังสือพิมพ์  เพื่อนำมาค้นคว้าอ้างอิง  และศึกษารายละเอียด
นามานุกรม(Directories) ชื่อบุคคล  สถานที่อยู่  โทรศัพท์  และสถาบันองค์การ  บริษัท
9 วัสดุอ้างอิง 
9.1   สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการใหม่ ๆ  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  ข้อมูลใหม่ ๆ ทางสถิติที่เชื่อถือได้

การใช้บริการ

หนังสืออ้างอิง อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้นแต่ผู้ใช้สามารถนำหนังสือไปถ่ายเอกสารภายในหอสมุดกลาง บริเวณชั้น 1 ได้โดยการบันทึกข้อมูลผู้ยืมและชื่อหนังสือ ลงในสมุดยืม ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้โดยการติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่นับผิดชอบห้องหนังสืออ้างอิง

การยืมหนังสืออ้างอิง

นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป (กรณีนำไปถ่ายเอกสาร)

  1. ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน
  2. กรอกรายละเอียดการยืมลงในสมุดยืม
  3. คืนหนังสือภายใน 1 วันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืม อนุญาตให้ยืมได้ 3 เล่ม/7 วัน หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุดปรับวันละ 5 บาท / 1 เล่ม

สถานที่ให้บริการ

ห้องบริการหนังสืออ้างอิง โซน B2 ชั้น 2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี