บริการห้องสมุดกฎหมาย

Law-sru

ห้องสมุดกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา หลักสูตรวิชานิติศาสตร์ที่ได้มาตรฐานนอกจากมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรครบถ้วน และมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพแล้ว จะต้องมีห้องสมุดที่มีหนังสือ วารสาร และเอกสารอื่นๆ ทางด้านกฎหมายที่เพียงพอ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งห้องสมุดได้จัดหาเอกสาร หนังสือ และตำราดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สถานที่ : ชั้น 2 โซน B2

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5803

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี