บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

interlib-sru

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด คือ บริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตน จากหน่วยงานที่มีแหล่งทรัพยากรนั้นๆ มาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ เพื่อช่วยให้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการและช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ใช่โดยไม่ต้องเดินทางไปหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่างๆ

คู่มือบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด : ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ : Click

แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด :

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 1  โซน A1 งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
ชั้น 1 โซน C1  เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า การใช้บริการ

ติตต่อขอใช้บริการ
1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801 หรือ 5804
2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
3. รับเอกสาร
4. ชำระค่าบริการ

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี