บริการห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

 

Nursing-sru

บริการห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ (Nursing Library)

 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา โดยหอสมุดกลางได้จัดหา หนังสือ ตำรา วารสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทางการพยาบาล ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดไว้ให้บริการสำหรับ อาจารย์ นักศึกษาใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 2  โซน A2 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี