บริการมุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Opening_sru

บริการมุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner)

มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นบริการสารสนเทศด้านการเงิน การลงทุน ตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อมูลตลาดหุ้นต่างประเทศ ประกอบด้วย
– ตำราวิชาการ
– หนังสือสาระความรู้
– วารสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
– รวมถึงบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.set.or.th/th/index.html)

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 2  โซน A2 มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี