บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและช่วยค้นคว้า

faq_sru

บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและช่วยค้นคว้า (Reference librarian)

 1. บริการให้คำแนะนำวิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ทางสำนักงานฯ ให้บริการ รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ  คู่มือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุดกลาง

 2. บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม ให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบต่างๆ เช่น APA, MLA, VANCOUVER เป็นต้น

 3. บริการ One Stop Service คือการรวบรวมบริการพื้นฐานของห้องสมุดพร้อมให้บริการ ณ จุดเดียวที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

  • บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร, จุลสาร, หนังสือพิมพ์)

   ผู้รับบริการค้นหาตัวเล่มไม่พบบนชั้นสิ่งพิมพ์ ให้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาตัวเล่มต่อไป

  • บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน

   ผู้รับบริการต้องการใช้หนังสือที่มีสถานภาพในระบบการค้นหาข้อมูลเป็น Cataloging หรือ Copy Being Process ซึ่งเป็นหนังสือที่กำลังดำเนินการจัดเตรียมตัวเล่มแต่ห้องสมุดยังไม่นำขึ้นชั้นบริการ ให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกเมนูในหน้าจอสืบค้นที่คำว่า Cataloging Request แล้วรอการแจ้งกลับทาง email ให้มารับตัวเล่มต่อไป

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี