บริการห้องสมุดกฎหมาย

 

Law-sru

บริการห้องสมุดกฎหมาย (Law Library)

ห้องสมุดกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชานิติศาสตร์ที่ได้มาตรฐานนอกจากมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรครบถ้วน และมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพแล้ว จะต้องมีห้องสมุดที่มีหนังสือ วารสาร และเอกสารอื่นๆทางด้านกฎหมายที่เพียงพอ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งหอสมุดกลางได้จัดหาเอกสาร หนังสือ และตำราดังกล่าวไว้ครบครันแล้ว พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 2  โซน B2 ห้องสมุดกฎหมาย

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี