ห้องศึกษาเดี่ยว/ ศึกษากลุ่ม/ ห้องอ่านสำหรับอาจารย์/ ห้องสำหรับผู้พิการทางสายตา

บริการห้องศึกษากลุ่มและศึกษาเดี่ยว เพื่อให้บริการประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น  ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปรับอากาศ ที่นั่งอ่าน ปลั๊กไฟ รวมทั้งสิ้น 60 ห้อง ประกอบด้วย

  1. ห้องศึกษาเดี่ยว จำนวน 32 ห้อง
  2. ห้องศึกษากลุ่ม จำนวน 15 ห้อง โดยแต่ละห้องสามารถบรรจุได้ประมาณ 7 คน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ กระดานไวท์บอร์ด ปากกาไวท์บอร์ดได้อีกด้วย
  3. ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์ จำนวน 10 ห้อง        
  4. ห้องสำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 3 ห้อง

สถานที่ : ชั้น 3 โซน B3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี