บริการห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre)

การให้บริการห้องมินิเธียร์เตอร์ เพื่อใช้ในการฉายสื่อวีดีทัศน์ที่เป็นภาพยนตร์ เพื่อความบันเทิงและบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีการให้บริการ ดังนี้

1. บริการฉายภาพยนตร์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี รอบเช้า 10.30 น. และรอบบ่าย 13.30 น.
2. กรณีที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้แต่ต้องมีผู้เข้าใช้ครั้งละ 10 คน ขึ้นไป
3. ให้ผู้ใช้บริการลงรายละเอียดการเข้าใช้ลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้ห้องมินิเธียร์เตอร์ :: ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 3  โซน A3 บริการสื่อโสตทัศน์

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี