บุคลากร : ฝ่ายบริการ

Opening_sru

บุคลากร : ฝ่ายบริการ (Department of Information Services)

นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ (หัวหน้าฝ่ายบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : thippawan.aks@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวเบญจมาศ เทอดวีระพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *2504
e-mail : benchamas.nak@sru.ac.th

 

 

 

นางกิตติยา ใจซื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5803
e-mail : kittiya.jai@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5803
e-mail : yaowadee.run@sru.ac.th

 

 

 

นายกวีวัธน์   เทพทอง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : kamthon.the@sru.ac.th

 

 

 

 

นางสาวอุไรพร  ใหม่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : uraipron.mai@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวสิริวัฒนา  น้อยดอนไพร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : siriwatthana.noi@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวจันทร์จิรา  เครือสาย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : chanchira.khr@sru.ac.th

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี