บุคลากร : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Opening_sru

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Department of Resources and Development)

นางสาวประทุมพร วีระสุข (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : pratoomporn.wee@sru.ac.th

 

 

 

นางวรรนภา ทองสมสี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : wannapa.tho@sru.ac.th

 

 

 

นางโชคดี กรดเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : chokdee.kro@sru.ac.th

 

 

 

นางสาววราภรณ์ กรดเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : varaporn.kro@sru.ac.th

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี