บริการห้องละหมาด / ห้องพระ

บริการพิเศษที่จัดสำหรับผู้ใช้บริการหอสมุดที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาได้ตลอดเวลาที่ใช้บริการในหอสมุดหรือปฏิบัติภารกิจที่หอสมุด และเพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม

การใช้บริการ

  1. ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 3 โดยนำบัตรสมาชิกหอสมุด หรือบัตรประชาชนยื่นเป็นหลักฐานการขอใช้บริการที่เจ้าหน้าที่และเพื่อรับกุญแจ
  2. ให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

             ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.  

              ช่วงปิดภาคเรียน  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   

  1. กรณีทำกุญแจห้องหายหรือชำรุดเสียหาย จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของหอสมุดตกลง

คู่มือการใช้ห้องละหมาด/ห้องพระ :: ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 3  โซน B3

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี