แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท : Open Access (Open Access Database)

As eBook
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

 

DOAJ
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการสหสาขาวิชา

 

F1000Research
แหล่งข้อมูลบทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

Google Scholar
แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ

 

OPENBASE.IN.TH
คลังเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย

 

PLOS|ONE
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

 

PubMed
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

Taylor&Francis | Online
ฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

 

NASA
รวบรวม E-Book สำหรับการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอวกาศ

 

UNESCO
รวบรวม E-Book สำหรับด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี