บริการแท็บเล็ต (Tablets for E-Book)

tqm-sru-lib

เปิดให้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 10 ชุดประกอบด้วย ชุดสำหรับเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบมัลติมีเดีย พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือโดยระบบมีความสามารถเพิ่มจำนวนหนังสือได้เป็นจำนวนมาก โดยการซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากสำนักพิมพ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

คู่มือการใช้บริการแทปเล็ต :: ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 3  โซน A3 บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 และ 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี