เรื่อง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดสีเขียว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Green-library-service-policy

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี