บริการห้องอาเซียนศึกษา

Asean-sru

บริการห้องอาเซียนศึกษา (ASEAN Room)

หอสมุดกลางได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อต่างๆ ของหอสมุดที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้แก่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 2  โซน A2 ห้องอาเซียนศึกษา (ASEAN Study)

การใช้บริการ
หนังสือสามารถยืมได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี