บริการห้องละหมาด / ห้องพระ

บริการพิเศษที่จัดสำหรับผู้ใช้บริการหอสมุดที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาได้ตลอดเวลาที่ใช้บริการในหอสมุดหรือปฏิบัติภารกิจที่หอสมุด และเพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม

การใช้บริการ   

  1. ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 3
  2. แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนยื่นเป็นหลักฐานการขอใช้บริการที่เจ้าหน้าที่เพื่อรับกุญแจ

*** กรณีทำกุญแจห้องหายหรือชำรุดเสียหาย จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของหอสมุดตกลง

สถานที่ : บริเวณ ชั้น 3 โซน B3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี