มุม Green Library

ห้องสมุด ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุด ดังนั้น จึงได้จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการหนังสือและวารสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการห้องสมุดมีความตระหนัก เข้าใจ และดำเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือร่วมใจ ในการให้บริการห้องสมุดสีเขียวต่อไป

สถานที่ : ชั้น 1 โซน B1

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5811