บริการหนังสือพิมพ์

Newspaper-sru

บริการหนังสือพิมพ์ (Newspapers Suggestion)

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้จัดให้มีบริการวารสารหนังสือพิมพ์ สำหรับหนังสือพิมพ์จะออกให้บริการทุกวัน โดยแยกออกเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา (1 วัน)  มีจำนวน 17 ฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังบริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 1 เดือนอีกด้วย

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1  โซน B1

การใช้บริการ
การให้บริการหนังสือพิมพ์จัดเป็นชั้นเปิด ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง

ติดต่อขอใช้บริการ
คุณกฤติยากร รักสวัสดิ์  เบอร์โทร 5811

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี