หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.0

    ในครั้งนี้มีครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 ท่าน จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักสูตรต่างๆที่ครูสามารถนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มโอกาสให้ครู ตชด.พัฒนาศักยภาพให้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก โดยหลักสูตรที่จัดอบรมประกอบด้วย

    1. หลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.0 วิทยากรโดย นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ นางสาวประทุมพร วีระสุข และนางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว

    2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) และ QR Code ในงานห้องสมุด วิทยากรโดยนายไตรเพชร พลดี และนางสาววรารัตน์ นิราภัย

    3. หลักสูตรการตัดต่อ วิดีโอ ด้วย Application บน Smartphone วิทยากรโดย นางสาวสุนิษา คงแก้ว

    4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรโดย นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ นางสาวประทุมพร วีระสุข และนางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
สำนักวิทยบริการฯ/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801