อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้การใช้บริการหอสมุดกลาง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้
การใช้บริการหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน

    วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม พรหมเมศร์ และดร.รัชฎาพร ไทยเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในด้านการใช้บริการหอสมุดกลาง การสืบค้น การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

    ในครั้งนี้บุคลากรหอสมุดกลางให้การต้อนรับและแนะนำการใช้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา เช่น การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลของหอสมุดกลาง การสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก การจอง การยืมต่อ รวมถึงการใช้งานเครื่องยืมและคืนหนังสืออัตโนมัติ

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
หอสมุดกลาง/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801