บุคลากร : ผู้บริหาร

 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5109
e-mail : parinya@sru.ac.th

 

 
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5808
e-mail : aphorn.mol@sru.ac.th
 

 


หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี