บริการยืม-คืน

Cir-sru

 1. บริการยืม – คืน /สมัครสมาชิก

งานบริการยืม – คืน  หมายถึง บริการผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนังสือไปอ่านภายนอกหอสมุดกลาง และนำมาส่งคืนตามวันที่กำหนดไว้ในระเบียบของหอสมุดกลาง

การใช้บริการ

1.1  การยืม 

  • สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง
  • ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกหอสมุดกลางเท่านั้น (บุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้ยืม)

สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง

1.นักศึกษาภาคปกติ

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน

2.นักศึกษาภาคกศ.บท.

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน

3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน

4.นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน

5.อาจารย์

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน

6.เจ้าหน้าที่

ประเภทหนังสือ จำนวนการยืม
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม / 10 วัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัด / 5 วัน
วิดีทัศน์ 7 แผ่น / 7 วัน