บริการรวบรวมบรรณานุกรม

faq_sru

บริการช่วยรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรประเภทหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดให้บริการ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือเพื่องานวิจัยตามคำขอของผู้รับบริการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมหอสมุดกลาง

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการชั้น 1 โซน A1
  2. ขอใช้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5804
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี