ติดต่อ

 

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์จ. สุราษฎร์ธานี 84100

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเบอร์โทรศัพท์ 0-7791-335-1 โทรสาร 0-7791-335-2 
กรณีติดต่อหน่วยงานภายในโปรดกดเครื่องหมาย ดอกจัน (*) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

* ตัวอย่าง: 0-7791-335-1 * 5801

โทรศัพท์: 0-7791-335-1 
โทรสาร: 0-7791-335-2

หมายเลขภายใน:

5808: ห้องหนังสือศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
5801: บริการค้นคว้าและบริการยืม – คืน
5802: ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5803: งานบริการอ้างอิง

5804: ฝ่ายธุรการหอสมุดกลาง
5811: บริการวารสารหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง

5805: บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
5812: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เว็บไซต์:

http://library.sru.ac.th
http://arit.sru.ac.th

Line : srulibrary

You Tube : srulibrary

IG: @srulibrary

E-Mail : library@sru.ac.th

Facebook:         FaceBook