ติดต่อ

Opening_sru

ติดต่อ (Contact Us)

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 โทรสาร 0-7791-3307
กรณีติดต่อหน่วยงานภายใน โปรดกดเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

*ตัวอย่าง                : 0-7791-3336 * 5801

โทรศัพท์                :  0-7791-3336
โทรสาร                  :  0-7791-3307

หมายเลขภายใน   :  

5801 : บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า และบริการยืม – คืน
5802 : ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5803 : บริการ หนังสืออ้างอิงไทย-อังกฤษ
5804 : ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์
5811  : บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
5812  : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เว็บไซต์                 :

http://library.sru.ac.th
http://arit.sru.ac.th

Facebook          : FaceBook