บริการเตือนก่อนกำหนดส่งหนังสือ

Sms-sru

บริการเตือนก่อนกำหนดส่งหนังสือ (Courtesy Notices)

บริการแจ้งเตือนผู้รับบริการทาง E-mail ก่อนถึงกำหนดส่งคืน 3 วัน ให้ทราบว่ามีหนังสือเล่มใดใกล้ถึงกำหนดส่ง เพื่อผู้รับบริการจะได้ยืมต่อหรือนำมาส่งคืนตามกำหนด โดยไม่เสียค่าปรับ

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการยืม-คืน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801 หรือ 5804

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี