บุคลากร : ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Opening_sru

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Department of Content and Multimedia)

นายไตรเพชร พลดี (หัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : triphet.pon@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : petcharat.kim@sru.ac.th

 

 

 


ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สื่อโสตทัศนูปกรณ์) (Department of Content and Multimedia)

นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล (หัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อโสตทัศนูปกรณ์)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5805
e-mail : anurak.sri@sru.ac.th

 

 

 

นายณัฐนัย พิลึก
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5805
e-mail : natthanai.phi@sru.ac.th