ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department of  Information Technology)

 
นายไตรเพชร พลดี (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : triphet.pon@sru.ac.th
 
 
นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5812
e-mail : petcharat.kim@sru.ac.th
 

 

นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล (หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5805
e-mail : anurak.sri@sru.ac.th

 

 
 
 
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี