บุคลากร : ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Department of Periodicals and Newspaper)

 
นางกฤติยา รักสวัสดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5811
e-mail : krittiya.rak@sru.ac.th
 
 

 
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี