บริการมุมคุณธรรม

Kunnatum-sru

บริการมุมคุณธรรม (Moral Corner)

มุมคุณธรรมเป็นบริการที่ห้องสมุดร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อนำสื่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่จากศูนย์คุณธรรม เช่น หนังสือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ซีดี วีซีดี ฯลฯ เผยแพร่ออกไปสู่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น

สถานที่ : ชั้น 2 โซน A2

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี