บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

faq_sru

บริการตอบคำถามทางวิชาการและคำถามทั่วไป ให้คำแนะนำวิธีการค้นคว้า ช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. ใช้บริการด้วยตนเองที่ห้องสมุด ชั้น 1 โซน A1
  2. ใช้บริการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-77913336 หรือหมายเลขภายใน 5804
  3. Facebook https://www.facebook.com/srucentrallibrary/

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี