SRU Database Overview

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

1

ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis UCTL-Logo

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบ อัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL) UCTL-Logo

Link

ThaiLIS, UniNet

E-Book

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)  เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการ การตรวจสอบและควบคุม และการใช้รายการร่วมกัน (Copy & Shared catalog) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

3 ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw) thailaw

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw)

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw) กฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ประมวลกฎหมายฯ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ, คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน, กฎหมายภาษาอังกฤษ, คำอธิบายกฎหมาย, คำอธิบายนิยามศัพท์กฎหมาย, รวมข้อสอบพร้อมธงคำตอบเนติบัณฑิต, อัยการ, ผู้พิพากษา

*** ติดต่อขอรับรหัสการใช้ฐานข้อมูลได้ที่ ชั้น 4 หอสมุด หรือ โทร 5802 ***

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

4 ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale eBooks

Link

SRU Library

ฐานข้อมูล eBooks
กว่า 3,000 รายการ

4.1 ฐานข้อมูล Gale Power Search

Link

SRU Library

สืบค้น eBooks และวารสารรวมกันทั้งหมด

4.2 ฐานข้อมูล Gale General OneFile

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องความรู้ทั่วไป

4.3 ฐานข้อมูล Gale OneFile: Agriculture

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการเกษตร

4.4 ฐานข้อมูล Gale OneFile: Business

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านบริหารธุรกิจ

4.5 ฐานข้อมูล Gale OneFile: Educator’s Reference Complete

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการศึกษา

4.6 ฐานข้อมูล Gale OneFile: Hospitality and Tourism

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.7 ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library (Jan-Mar 2023)

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสาร National Geographic

           
  คำอธิบาย             ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยความรวมมือกลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 19 สถาบัน  โดยรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีระยะกำหนด
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

5 ฐานข้อมูล iG Library

Link

SRU Library

E-book

  คำอธิบาย            ฐานข้อมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, มี Dictionary และสามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

6 ฐานข้อมูล EBSCOHOST

Link

ThaiLIS, UniNet, SRU Library

PDF, E-book

  คำอธิบาย           ฐานข้อมูล EBSCOHOST นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 6 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น

 1. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate
 2. ฐานข้อมูล Applied Science & Technology Source Ultimate
 3. ฐานข้อมูล Art & Architecture Complete
 4. ฐานข้อมูล Food Science Source
 5. ฐานข้อมูล Legal Source
 6. บริการ EBSCO Discovery Service with education source
 • ทั้งนี้ยังมีบริการฐานข้อมูลที่ทางสถาบันได้บอกรับเพิ่มเติม
 1. ฐานข้อมูล CINAHL Complete
 2. ฐานข้อมูล Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase)
 3. ฐานข้อมูล eBooks

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

6.1

Academic Search Ultimate
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

Link

6.2

Applied Science & Technology Source Ultimate
แหล่งข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำ สำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Applied Science & Technology Source Ultimate ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่

Link

6.3

Engineering Source
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

Link

6.4

Art & Architecture Complete
ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 200 รายการ

Link

6.5

Food Science Source
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

Link

6.6

Legal Source
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษา และผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

Link

6.7

EBSCO Discovery Service Plus Full Text (with Education Source)
เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 78 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

Link

6.8

Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) ประกอบด้วยภาพประกอบทางการแพทย์ภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ รวมเนื้อหาภาพประกอบทางการแพทย์ 24,000 ภาพ ภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ ข้อเขียนและสารเชิงโต้ตอบ สมุดระบายสีกายวิภาคศาสตร์ แผนการสอนร่างกายมนุษย์ 14 ภาษาที่แตกต่างกัน

Link

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

7

CINAHL Complete เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL® PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 ชื่อเรื่อง(จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว)  ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพา

Link

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

8

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

Link

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

9

Nursing Reference Center Plus  Platform ที่ให้ความรู้พยาบาลเกี่ยวกับยาตามหลักฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่พยาบาล นักการศึกษาพยาบาล บัณฑิตพยาบาลให้ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Link

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

10

eBook Nursing Collection ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเวชศาสตร์ จสกสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่งโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

Link

11

eBook Collection   มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูล ขึ้นอยู่กับสถาบันมีการบอกรับ หรือ ซื้อขาดของ ebook สาขานั้นๆ

Link
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

12 ฐานข้อมูล ACM Digital Library

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดโดย ACM (Association for Computing Machinery) โดยเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

13 ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

Link

ThaiLIS, UniNet

HTML, PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบันประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

14 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses : Full Text

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses : Full Text เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full – Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็มมากกว่า 1.5 ล้านชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

15 ฐานข้อมูล Springer Link

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Springer Link เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ Biomedicine, Business and Management, Engineering, Environment, Geography, History, Law, Life Science, Materials, Mathematics, Medicine & Public Health, Pharmacy, Philosophy, Physics, Political Science and International Relation, Social Sciences, Statistics โดยครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารและหนังสือ เป็นต้น

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

16 ฐานข้อมูล Emerald Management

Link

ThaiLIS, UniNet

HTML, PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพ กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ให้บริการย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994 – ปัจจุบัน

 

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

17 ฐานข้อมูล ClinicalKey for Nursing

Link

Faculty of Nursing

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Clinical Key for Nursing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ และเภสัชกร เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม จากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือ Elsevier, Mosby, Saunder และ Churchill Livingstone (มีการปรับปรุงตาม Edition ล่าสุด) วารสารมากกว่า 500 เรื่อง Multimedia มากกว่า 9000 วิดีโอ ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา และสาขาอื่นๆ

 

ฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสาร SRU

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

1

คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR

Link

SRU Library

PDF

  คำอธิบาย              คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR เป็นฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่ราบรวมเอางานวิจัยในสาขาต่างๆ และบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกันมากที่สุด พัฒนาโดยหอสมุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save