SRU Database Overview

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

1

ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis UCTL-Logo

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบ อัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL) UCTL-Logo

Link

ThaiLIS, UniNet

E-Book

  คำอธิบาย              ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)  เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการ การตรวจสอบและควบคุม และการใช้รายการร่วมกัน (Copy & Shared catalog) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

3 ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw) thailaw

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw)

คำอธิบาย              ฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย (ThaiLaw) กฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ประมวลกฎหมายฯ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ, คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน, กฎหมายภาษาอังกฤษ, คำอธิบายกฎหมาย, คำอธิบายนิยามศัพท์กฎหมาย, รวมข้อสอบพร้อมธงคำตอบเนติบัณฑิต, อัยการ, ผู้พิพากษา

*** ติดต่อขอรับรหัสการใช้ฐานข้อมูลได้ที่ ชั้น 4 หอสมุดกลาง หรือ โทร 5802 ***

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

4 ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale eBooks

Link

SRU Library

ฐานข้อมูล eBooks
กว่า 3,000 รายการ

4.1 ฐานข้อมูล Gale Power Search

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานของ Gale

4.2 ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale Academic OneFile: Select

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสาร
สหสาขาวิชากว่า 
61 ล้านบทความ

4.3 ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale OneFile: Educator’s Reference Complete

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสาร
ทางด้านศึกษาศาสตร์

4.4 ฐานข้อมูล Gale OneFile: Agriculture

Link

SRU Library

ฐานข้อมูลวารสาร
ทางด้านเกษตรกรรม

คำอธิบาย             ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยความรวมมือกลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 19 สถาบัน  โดยรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีระยะกำหนด
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

5 ฐานข้อมูล iG Library

Link

SRU Library

E-book

คำอธิบาย            ฐานข้อมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, มี Dictionary และสามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

6 ฐานข้อมูล EBSCOHOST

Link

ThaiLIS, UniNet, SRU Library

PDF, E-book

คำอธิบาย           ฐานข้อมูล EBSCOHOST นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 11 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น

 1. ฐานข้อมูล ScienceDirect
 2. ฐานข้อมูล Proquest Dissertation
 3. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
 4. ฐานข้อมูล W.H.Wilson
 5. ฐานข้อมูล Education Research Complete
 6. ฐานข้อมูล Computer Applied Science Complete
 7. ฐานข้อมูล Communication Mass Media Complete
 8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
 9. ฐานข้อมูล Business Source Complete
 10. ฐานข้อมูล CINAHL Complete
 11. ฐานข้อมูล Legal Source

ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

7 ฐานข้อมูล ACM Digital Library

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดโดย ACM (Association for Computing Machinery) โดยเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

8 ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

Link

ThaiLIS, UniNet

HTML, PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบันประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

9 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses : Full Text

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses : Full Text เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full – Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็มมากกว่า 1.5 ล้านชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

10 ฐานข้อมูล Web of Science

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ รายการอ้างอิงและรายการอ้างอิงถึงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

11 ฐานข้อมูล Springer Link

Link

ThaiLIS, UniNet

PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Springer Link เป็นฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ Biomedicine, Business and Management, Engineering, Environment, Geography, History, Law, Life Science, Materials, Mathematics, Medicine & Public Health, Pharmacy, Philosophy, Physics, Political Science and International Relation, Social Sciences, Statistics โดยครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารและหนังสือ เป็นต้น
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

12 ฐานข้อมูล Emerald Management

Link

ThaiLIS, UniNet

HTML, PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพ กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ให้บริการย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994 – ปัจจุบัน
ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

13 ฐานข้อมูล ClinicalKey for Nursing

Link

Faculty of Nursing

PDF

คำอธิบาย              ฐานข้อมูล Clinical Key for Nursing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ และเภสัชกร เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม จากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือ Elsevier, Mosby, Saunder และ Churchill Livingstone (มีการปรับปรุงตาม Edition ล่าสุด) วารสารมากกว่า 500 เรื่อง Multimedia มากกว่า 9000 วิดีโอ ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา และสาขาอื่นๆ

ฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสาร SRU

ลำดับ

ชื่อฐานข้อมูล

เข้าสู่ฐานข้อมูล (คลิก)

ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเภทไฟล์

1

คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR

Link

SRU Library

PDF

คำอธิบาย              คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR เป็นฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่ราบรวมเอางานวิจัยในสาขาต่างๆ และบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกันมากที่สุด พัฒนาโดยหอสมุดกลาง

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี