บุคลากร มรส.

Cir-sru

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ สังกัดคณะ ศูนย์,สถาบัน, สำนัก

นำบัตรประจำตัวอาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาติดต่อที่ Counter Service หอสมุดกลาง หรือห้องสมุดคณะทุกคณะ

หมายเหตุ:  กำหนดบัตรหมดอายุ ถือตามวันที่ระบุในบัตรประจำตัว

อาจารย์พิเศษ

  • หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์พิเศษจากภาควิชา/คณะ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      หมายเหตุ: วันบัตรหมดอายุ ถือตามวันที่ระบุในหนังสือรับรอง หากไม่ระบุจะกำหนด ให้คราวละ 1 ภาคการศึกษา

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี