บริการจุลสาร

Journal-suggestion-sru

บริการจุลสาร (Booklets)

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจัดบริการจุลสาร ใส่กล่อง และวางบนชั้นเหล็กไว้บริการ ที่บริเวณหลังบันไดชั้น 1 ของหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

การใช้บริการ จุลสาร ได้จัดบริการในชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสารสมารถหยิบอ่านได้ด้วยตนเอง

สถานที่ให้บริการ  
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศฌฉลิมพระเกียรติ โซน B1 ชั้น 1

ติดต่อขอใช้บริการ
คุณกฤติยากร รักสวัสดิ์  เบอร์โทร 5811

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี