บุคลากร : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

Opening_sru

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (Department of  Audiovisual)

นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล (หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5805
e-mail : anurak.sri@sru.ac.th

 

 

 

นายณัฐนัย พิลึก
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5805
e-mail : natthanai.phi@sru.ac.th

 

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี