ห้องประชุม หอสมุดกลาง ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563 Thailand MICE Venue Standard Meeting Room

ห้องประชุม หอสมุดกลาง ได้เป็น 1 ใน 4 ห้องประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) ประเภทห้องประชุม จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ 

  •      ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
  •      ห้องราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  •      หอประชุมวชิราลงกรณ 
  •      ห้องรวงผึ้ง 2 อาคารคณะครุศาสตร์ 

      เพื่อเป็นสถานที่จัดการประชุม การเดินทาง การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์” ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพ/ข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี