หอสมุดกลาง มรส. ขอรับบริจาควัตถุ สิ่งของทุกประเภท เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการสร้างหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ หอสมุดกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย และบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ดังนั้น หอสมุดกลาง จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการสร้างหอประวัติของมหาวิทยาลัย โดยการร่วมบริจาควัตถุ สิ่งของที่ระลึก ภาพถ่าย เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจเพื่อนำมาจัดแสดงภายในหอประวัติของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี