หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรหอสมุดกลางให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหา E-book  การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล รวมถึงการให้บริการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี