ขอเชิญ ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตามหมวดหมู่การเรียนรู้

สามารถใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตามหมวดหมู่การเรียนรู้ แต่ละประเภทสาขาได้ตามรายการ รวมถึงยังสามารถเข้าใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยการ Login จาก Email ของทางมหาวิทยาลัย

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี