มาลองทำแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่ายกันเถอะ

                    หอสมุดกลาง เห็นถึงความสำคัญของการทำแบบสอบถาม และเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  จึงจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย” วิทยากร โดย นายไตรเพชร พลดี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา

Read more

HealthToday

HealthToday ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

Hello ปีที่ 14 ฉบับที่ 3

Hello ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ครัวคุณต๋อย ฉบับที่ 55

ครัวคุณต๋อย ฉบับที่ 55 ที่อยู่ ::ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

แม่บ้าน ฉบับที่ 596

แม่บ้าน ฉบับที่ 596 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

บ้านและสวน ปีที่ 43 ฉบับที่ 509

บ้านและสวน ปีที่ 43 ฉบับที่ 509 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 สร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยนางนันทนา เดชเกิด  และอาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการ สำนักฯ มอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น หน่วยงานหอสมุดกลาง

Read more

ฟรีค่าปรับ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “

เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ  14 กุมภาพันธ์ หอสมุดกลางจัดช่วงเวลาพิเศษ…ฟรีค่าปรับ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562   *** ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น *** บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

Read more

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ”

                  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง  จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทำมือ” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปต่อยอดให้เกิดรายได้ เป็นอาชีพเสริมในอนาคต

Read more