ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ในโครงการศึกษาดูงาน “ฐานข้อมูลออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงระบบบริหารจัดการความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา และตัวแทน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน กว่า 50

Read more

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอสมุดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย พลเรือตรีหญิงอาภรณ์ ชูดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ

Read more

แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

Read more

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว เบญจมาศ

Read more

กิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

หอสมุดกลาง ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วัตถุประสงค์               เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ กลุ่มเป้าหมาย              นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน สถานที่ฝึกอบรม

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด จ.ตรัง

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในครั้งนี้ ผ.ศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์กิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน  อาจารย์กานต์ธิดา

Read more